Allgemeine GeschäftsBedingungen

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten van koop, verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn.

Artikel 2. OFFERTES, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN
Alle offertes zijn vrijblijvend, even wel met dien verstande dat verkoper aan de in de schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 30 dagen, te rekenen van de verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen.

Artikel 3. LEVERING
Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van 3 maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft verkoper het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING
Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, geen recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. De overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet verkoper derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld. Verkoper is te allen tijde gerechtigd deelleveringen uit te voeren, mits duidelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. OVERMACHT
Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staan van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 6. VOORUITBETALING / ZEKERHEIDSTELLING
Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door koper.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben. Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin van het woord, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.

Artikel 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van verkoper gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, veiligheidsinformatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper. Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door verkoper gegeven instructies. Voor zover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct op de hoogte te stellen. Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper te gebruiken als (onderdeel van) een internet domeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer.

Artikel 9. KLACHTEN
Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen. Klachten betreffende manco’s, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 5 werkdagen na aflevering der goederen. Klachten over de kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 5 werkdagen nadat de koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend. Als er sprake is van een afwijking in de zaak die geen invloed heeft op de functionele geschiktheid van de zaak, zoals bijvoorbeeld geringe kleurafwijkingen, dan blijft het risico daarvan voor de koper. Dit is uitsluitend anders wanneer er sprake is van een afwijking die in redelijkheid en alle omstandigheden daarbij in acht genomen, niet door de koper behoeft te worden geaccepteerd en/of wanneer er sprake is van opzet of grove schuld door Floorsupply Nederland Vof. Als een klacht gegrond is, dan is Floorsupply Nederland Vof uitsluitend verplicht tot het opnieuw leveren van de zaak waarop de klacht betrekking heeft. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als de welke door de verkoper zijn geleverd.

Artikel 10. BETALINGEN EN VERZUIM
Koper is behoudens anders luidend beding verplicht facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden op de bankrekening die op de factuur is vermeld. Als de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt en geen bezwaar heeft gemaakt, is hij vanaf de vervaldatum in verzuim en wordt vanaf dat moment 1% rente per maand of een gedeelte daarvan in rekening gebracht. Als de verkoper in verzuim is, is Floorsupply Nederland Vof bevoegd alle overeenkomsten met de koper te ontbinden en worden alle vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar. De koper is verplicht alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die Floorsupply Nederland Vof als gevolg van een verzuim van de koper moet maken, aan Floorsupply Nederland Vof vergoeden. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van
het factuurbedrag met een minimum van Euro 250. Als Floorsupply Nederland Vof aantoont dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan dient de koper ook deze hogere kosten volledig te vergoeden. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of zaken waarvan Floorsupply Nederland Vof zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, die van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst voor Floorsupply Nederland Vof onmogelijk, uiterst bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dan is het Floorsupply Nederland Vof toegestaan de overeenkomst te ontbinden. De koper kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van schade. Door de koper gedane betalingen, strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Het recht van de koper om eventuele  tegenvorderingen op Floorsupply Nederland Vof te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
Floorsupply Nederland Vof is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Floorsupply Nederland Vof zal de gewijzigde voorwaarden toezenden aan de koper. De wijzigingen treden in werking zodra de wijziging aan de koper is medegedeeld.